Wyniki konkursów

Rąbień, dn. 22.11.2011r.

OGŁOSZENIE

Znak sprawy: 5/U/ZP/2011

Dotyczy: wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: ,,Usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m².


Dom Pomocy Społecznej działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Gastro Serwis Sp. z o. o, ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź.

Wybrana oferta nr 4 uzyskała następujące punkty w określonych kryteriach:
Cena – 80 pkt.,
CW – 15 pkt.,
CD – 5 pkt.,
Łącznie 100 pkt.

- Oferta nr 1 - Maxi-Food, Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkole 42 , 93-522 Łódź .
Cena – 71,19 pkt.,
CW – 15,0 pkt.,
CD – 2,85 pkt..
Łącznie: 89,04 pkt.

- Oferta nr 2 – Wlazło Jadwiga, Branża Spożywcza, ul. Narutowicza 35 m. 16, 90-125 Łódź
Cena: 75,20 pkt.,
CW – 12,90 pkt.,
CD – 3,15 pkt.
Łącznie: 91,25 pkt..

- Oferta nr 3 – Catermed Sp z o. o, ul. ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków.
Cena: 69,6 pkt.,
CW – 9,9 pkt.,
CD – 2,85 pkt..
Łącznie: 82,35 pkt.

Na przedmiot zamówienia: ,,Usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m², wpłynęły 4 oferty.
Dwie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89. ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Odrzucono ofertę firmy:
Oferta nr 1 - Maxi-Food, Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkole 42 93-522 Łódź .
- Oferta nr 2 – Wlazło Jadwiga, Branża Spożywcza, ul. Narutowicza 35 m. 16, 90-125 Łódź
Wybrana oferta nr 4 spełnia wszystkie wymagania SIWZ i uzyskała najwyższą punktację w ocenianych kryteriach.


                                                                      DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                  w Rąbieniu
                                                                                       Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn.18.11.2011

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU UNIEWAŻNIENIA WYNIKÓW PRZETARGU
z dnia 16-11-2011 r.


,,Na usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². Znak sprawy 5/U/ZP/2011”, ze względu na błąd.
Złożone oferty podlegać będą powtórnej ocenie

                                                                          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                    Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn.16.11.2011r.

OGŁOSZENIE


Dotyczy wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: ,,Usługę cateringową w zakresie dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84 m². Znak sprawy 5/U/ZP/2011.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uprzejmie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1Pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie z powodu, iż wszystkie z czterech złożonych ofert podlegają odrzuceniu.


                                                                                    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                               Wojciech Łukaszewicz

Rąbień dn.19.08.2011r.
        

Znak Sprawy:4/U/ZP/2011

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pralniczą na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
 

Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu działajac na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Z 2010r. Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę DGP Dozordub Grupa Polska Sp. z o.o. , ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica.
Wpłynęły trzy oferty:
1. Oferta Nr 1. DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. , ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica .
Cena oferty brutto za 1kg.- 2,67 zł. Całość zamówienia - 86.785,79zł.
Ofercie przyznano 10 pkt.
2. Oferta Nr 2. PPHU A'TU SERVICE,ul. Urocza 1, 95-020 Andrespol
Cena oferty brutto  za 1kg – 2,77 zł. Całość zamówienia -  89.985,26 zł.
Ofercie przyznano 9,6 pkt.
3. Oferta Nr 3. Zakład Usługowo-Handlowy „DOMEX” s.c. Gabriela i Kazimierz Arendt, ul. Tetmajera 2/12, 93-154 Łódź.
Cena oferty brutto za 1kg.- 3,075zł.Całość zamówienia -119.980,35zł.
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - § 14 SIWZ.

Pozostałe dwie oferty spełniają wszelkie wymogi w zakresie danego zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91, ust.1 Pzp.

                                                                                                     p.o.Dyrektor
                                                                                                      Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Rąbieniu
                                                                                                      Wojciech Łukaszewicz

Rąbień, 6.06.2011

Zamówienie z wolnej ręki.

Zgodnie z art. 66 pkt. 1, art. 67 pkt. 1 ust. 3 Ustawy: Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 Stycznia 2004 informuję, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania została zawarta umowa na "usługę pralniczą na Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" z Zakładem Usługowo-Handlowym "Domex" s.c G.K. Arendt 93-154 Łódż ul.Tetmajera 2/12 na okres 06.06.2011-31.08.2011r.

p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Rąbieniu
Dobrosława Cybulska


Rąbień, 8.04.2011

Ogłoszenie o wyniku postępowania w drodze przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 130 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 44,84m².”
Numer ogłoszenia 49456- 2011 zamieszczonego dnia 21.03.2011r.


Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy: „MAXI - FOOD” Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik, 93-552 Łódź, ul. Przyszkolne 42.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu informuje, że w ramach w/w postępowania przetargowego w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
Oferta spełnia warunki SIWZ.
Niniejszym zapraszamy Wykonawcę do naszej siedziby w terminie nie krótszym niż po upływie siedmiu dni od powzięcia wiadomości o treści niniejszego zawiadomienia – w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia, wg wzoru zawartego w SIWZ.
Kontakt w sprawie podpisania umowy tel.42/ 712-19-96; 42/ 712-19-80.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Rąbieniu
Dariusz Miśkiewicz


Rąbień, 18.01.2011

Protokół w sprawie ofert dotyczących dostawy leków dla podopiecznych
DPS w Rąbieniu z dnia 18.01.2011r.

W związku z zapytaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
Art.4 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę"Dostawę
leków dla podopiecznych DPSw Rąbieniu"wysłano 5 zaproszeń.
Swój udział zgłosiły 3 apteki:
1.)Apteka "Calendula"Furtak i S-ka.J 90-607 Łódż ul.Wólczańska 37
2.)Apteka"Kwiaty Polskie" 91-303 Łódż ul.Zgierska 54 Adres
korespondencyjny:90-154 Łódz
ul.Kopcińskiego 36a
3.)Apteka "Centrum"99-200 Poddębice Pl.Kościuszki 32Przetarg nie obowiązuje zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych, ze względu na koszt wykonania usługi nie przekraczający
14.000Euro,zgodnie z art.4 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych.
Po rozpatrzeniu złożonych ofert Apteka Calendula wykazała najniższe
koszty usługi w porównaniu z innymi ofertami.
W związku z powyższym proponuje dokonać wyboru na wykonanie
usługi"Dostawy leków dla podopiecznych DPS w Rąbieniu " z Apteką
Calendula" Furtak i S-ka.J.
90-607 Łódz ul.Wólczańska 37 i podpisać umowę w trybie art.4.ust.8
Prawa Zamówień Publicznych.Opublikował: administrator
Publikacja dnia: 24.11.2011
Podpisał: - Administrator
Dokument z dnia: 18.02.2011
Dokument oglądany razy: 1376
21.05.2018 // www.l2h1hqm6a9c9.az.pl/bip