RSS
A A A
SmodBIP

Procedura przyjęcia mieszkańca

I. Zasady ogólne.

1. W razie niemożliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba potrzebująca opieki bądź jej opiekun może ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
2. Do domu pomocy społecznej mogą być kierowane osoby, które z uwagi na sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy. Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby przewlekle chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki osób drugich.
3. Podjęcie z urzędu lub na wniosek innej osoby działań w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej może nastąpić za zgodą osoby potrzebującej lub jej opiekuna.

II. Zasady szczegółowe.

1. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę
za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Na podstawie :
- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o pobyt w DPS lub postanowienia sądu zezwalającego opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS
- zgody osoby lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłat za pobyt w DPS
- zgody na przetwarzanie danych osobowych
- wywiadu środowiskowego ( rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS
- orzeczenia KiZ lub orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dotyczącego osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
. - zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
- opinii dotyczącej sprawności psychofizycznej wystawionej przez pracownika
socjalnego
- zaświadczenia lekarza psychiatry o zdolności do podejmowania decyzji
- opinii lekarza psychiatry
- opinii psychologa
- oświadczenia majątkowego
- aktualnych wyników badań
- ostatniej decyzji rentowej
- dowód osobisty
- wymeldowanie z miejsca stałego pobytu

2. Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS i przekazuje je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Decyzja wraz z dokumentacją przekazywana jest do Dyrekcji Domu .
4. Pracownik socjalny Domu przeprowadza wywiad środowiskowy (rodzinny) w miejscu zamieszkania. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu sposobie funkcjonowania domu
5. Dyrektor DPS zawiadamia osobę kierowaną o terminie przyjęcia domu- zał. Nr. 1.
6. Po zgłoszeniu się do DPS osoba przyjmowana udaje się z pracownikiem socjalnym do gabinetu zabiegowego. Tam po dokonaniu niezbędnych formalności mieszkańcowi przydziela się pokój i szafkę na rzeczy osobiste. Nowo przyjęty mieszkaniec jest przedstawiony pracownikom, zapoznaje się z rozmieszczeniem pomieszczeń w budynku i regulaminem Domu. Czynności tych dokonuje pracownik socjalny i personel Domu. Bardzo ważnym jest aby w początkowym okresie pobytu stworzyć szczególną atmosferę , pozwalającą na akceptację miejsca pobytu przez nowego mieszkańca. Personel obowiązany jest stworzyć warunki w których osoba nowo przyjęta nie będzie się czuła osamotniona i zgubiona.
7. W zależności od przejawianych zainteresowań osobie nowo przyjętej umożliwia się
korzystanie z zajęć terapeutycznych.
8. O fakcie przyjęcia do Domu nowego mieszkańca Dyrekcja zawiadamia jednostkę nadrzędną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .
9. Dla każdego nowo przybyłego mieszkańca zakłada się i prowadzi dokumentację, którą dzieli się na trzy grupy:
- socjalną
- medyczną
- opiekuńczo –terapeutyczną
10. Mieszkańca posiadającego miejsce stałego zameldowania, melduje się w Domu Pomocy na na pobyt czasowy tj. na okres próbny 6 – miesięcy następnie na pobyt stały.


Załącznik nr. 1
Rąbień, dnia ...........................................


Pan( Pani )
………………………………
………………………………
…………………………….....


Znak: DPS /P.S.. /……../......

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu uprzejmie zawiadamia o wolnym miejscu w placówce. Prosimy zgłosić się do tutejszego Domu w dniu ......................
W razie rezygnacji prosimy niezwłocznie powiadomić tutejszy Dom.

Do wiadomości:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w ………………………
3. a/aOpublikował: administrator
Publikacja dnia: 20.10.2010
Podpisał: dps admin
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 4 254