RSS
A A A
SmodBIP

Procedura rozwoju samorządności mieszkańców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. W Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu został powołany Samorząd który reprezentuje Rada Mieszkańców, która jest rzecznikiem interesów wszystkich mieszkańców DPS .
Do głównych zadań Rady Mieszkańców należy:
1. Dbałość o godne i podmiotowe traktowanie wszystkich mieszkańców
2. Aktywny udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Domu w części dotyczącej organizacji życia mieszkańców.
3. Inicjowanie pomysłów dotyczących zmian warunków życia, terapii i wypoczynku, a przede wszystkim planowania i realizacji indywidualnych programów rewalidacyjnych
w odniesieniu do pojedynczych osób ,grup lub ogółu społeczności.
4. Dyscyplinowanie mieszkańców w zakresie przestrzegania obowiązków i obowiązujących w DPS regulaminów.
5. Współudział w rozwiązywaniu problemów i realizacji potrzeb mieszkańców i ich rodzin.
6. Aktywny udział w planowaniu form wypoczynku, opiniowanie doboru uczestników wyjazdów wakacyjnych i imprez kulturalnych poza DPS.
7. Współudział w organizacji różnych form życia kulturalnego na terenie DPS.
8. Podejmowanie decyzji dotyczących wspólnych działań ogółu społeczności mieszkańców na rzecz DPS.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy osobom niepełnosprawnym.

Swoje ustalenia i wnioski Rada mieszkańców przedkłada Dyrekcji Domu lub bezpośrednio zainteresowanym komórkom organizacyjnym odpowiedzialnym za realizację określonych zadań.Opublikował: administrator
Publikacja dnia: 20.10.2010
Podpisał: dps admin
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 3 777