RSS
A A A
SmodBIP

Procedura wyjazdu mieszkańca na urlop

Dom Pomocy Społecznej stwarza mieszkańcom możliwość swobodnych kontaktów z bliskimi ( rodziną ,krewnymi). W przypadku braku możliwości dojazdu ze strony rodziny ub rodzeństwa do mieszkańca DPS, dom może udostępnić własny środek transportu na potrzeby mieszkańców (dowóz i przywóz ).
Maksymalny okres nieobecności w DPS, za który dokonywany jest zwrot odpłatności wynosi 21 dni w ciągu roku. Po przekroczeniu tego okresu zwrot nie przysługuje. Zwrotu dokonuje się za dni, za które mieszkaniec został wykreślony z żywienia.
Wyjazd na urlop mieszkańca powinien być wcześniej uzgodniony.
1. Rodzina chcąc zabrać mieszkańca na urlop nawiązuje kontakt z pracownikiem socjalnym lub personelem dyżurującym w celu umówienia się co do terminu wyjazdu.
2. Przed wyjazdem zabierający otrzymuje przepustkę na której podaje się od kiedy do kiedy mieszkaniec będzie na niej przebywał, imię i nazwisko mieszkańca. Opiekun składa czytelny podpis jako osoba zobowiązująca się do opieki nad mieszkańcem. Przepustkę podpisuje dyrektor Domu oraz pracownik socjalny lub pielęgniarka pełniąca w tym dniu dyżur.
3. W przypadku przeciwwskazań do wyjazdu, nagła choroba mieszkańca pracownik socjalny informuje rodzinę o zaistniałej sytuacji i o ewentualnym przesunięciu terminu lub też odwołaniu wyjazdu.
4. Pielęgniarka w przeddzień wyjazdu mieszkańca na urlop przygotowuje leki ze szczegółową informacją ich stosowania i dawkowania zgodnie ze zleceniem lekarza. Opiekun przygotowuje odzież i obuwie na wyjazd .
5. Pracownik socjalny przygotowuje dowód osobisty, legitymację ubezpieczeniową lub orzeczenie o grupie w razie korzystania z ulg na przejazd publicznymi środkami transportu.
6. Istnieje możliwość przedłużenia urlopu. W tej sytuacji rodzina powinna skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym i ustalić termin powrotu.
7. W przypadku nie przywiezienia w terminie mieszkańca do DPS pracownik socjalny kontaktuje się z osobą która zabrała mieszkańca na urlop.
W przypadku braku możliwości ustalenia pobytu mieszkańca, pracownik socjalny zobowiązany jest powiadomić Komisariat Policji. Wyjazd i powrót mieszkańca odnotowywany jest w Raporcie Pielęgniarskim przez pielęgniarkę pełniącą dyżur oraz w zeszycie prowadzonym przez pracownika socjalnego.Opublikował: administrator
Publikacja dnia: 20.10.2010
Podpisał: dps admin
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 3 662