RSS
A A A
SmodBIP

Wezwanie do podjęcia depozytu

Adres korespondencyjny:
Rąbień AB 59
95-070 Aleksandrów Łódzki
skr. pocztowa 38
tel. 42 712 19 96, 42 712 19 80
fax. 42 712 12 08


Wezwanie / Ogłoszenie


Fundacja Osób Społecznie Aktywnych prowadząca Dom Pomocy Społecznej działając na podstawie art 6 ust.5 ustawy dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.z 2006r, Nr 208, poz.1537)poszukuje spadkobierców i wzywa uprawnionych do odbioru niepodjętych depozytów złożonych przez:

NAZWISKO I IMIĘ: JASIŃSKI STANISŁAW
IMIĘ OJCA: JERZY
IMIĘ MATKI: KRYSTYNA
RODZONY-ZMARŁ: 24.3.1961-13.05.2014

Depozyt wartościowy wydaje się jego prawnym spadkobiercom po przedstawieniu dowodu uprawniającego do spadkobrania ( stwierdzenia praw do spadku przeprowadzonego przez Sąd lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza).
Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od wywieszenia wezwania/ ogłoszenia, od wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej DPS. Spadkobierców prosimy o zgłaszanie się z w/w dowodem uprawniającym do spadkobrania oraz dowodem osobistym do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.
Nie odebranie przez osoby uprawnione depozytu w terminie trzech lat spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 8.10.2006 (Dz.U.z 2006r, Nr 208, poz.1537 z dnia 21.11.2006r) o likwidacji niepodjętych depozytów( Dz.U.Nr 208, poz.1537).

Rąbień, dnia 26-11-2012

Lista zmarøych mieszkañców.

Lista.doc

WEZWANIE DO PODJĘCIA DEPOZYTU


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zawiadamia, że po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu wymienionych poniżej pozostały na koncie depozytowym kwoty pieniężne.
Stosownie do postanowień art. 4 oraz art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. z 2006r. Nr 208, poz. 1537) wzywam ewentualnych spadkobierców zmarłych do odbioru znajdującej się na koncie depozytowym kwoty. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu. Odbiór kwoty depozytu może nastąpić po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jednocześnie informuję, że w razie niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat lub rezygnacji wszystkich spadkobierców danego spadkodawcy z nabycia praw do spadku po zmarłym nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załącznik:

 www.dpsrabien.pl/bip/doc/DEPOZYT.docOpublikował: POLPROM_pl POLPROM_pl
Publikacja dnia: 22.11.2014
Podpisał: dps admin
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 3 685